ANBEFALINGER: Abortutvalget har anbefalt å flytte grensen for selvbestemt abort fra uke 12 til uke 18. Dette er det delte meninger om. Noen vil ha selvbestemmelse til uke 22.

– Et kompromiss på bekostning av kvinners rettigheter
Publisert:

– Grunnen til at abortutvalget går for uke 18, er at de mener at man må ta hensyn til meningene i samfunnet. Dette blir et slags kompromiss mellom ulike holdninger og synspunkter, som de selv sier. 

Det sier Siri Kløkstad, gynekolog ved Sex og samfunn og C-Medical. Hun er svært kritisk til forslaget i abortutvalget om å flytte grensen for selvbestemt abort fra uke 12 til uke 18 i stedet for til uke 22.. 

Hun kan ikke se at uke 18 er et naturlig skille for selvbestemt abort.

Les mer her: Vil ha selvbestemt abort til uke 18

Kløkstad presiserer at det i Norge i dag er tillatt å ta abort frem til uke 22, men at dersom du ønsker abort etter grensen for sevbestemmelse, må du møte i nemnd. 

– De aller fleste som møter i nemnd, får sin søknad innvilget. Nemnd er kun en unødvendig belastning for de som ønsker abort. Sex og samfunn mener nemndene må fjernes og at grensen for selvbestemt abort må utvides til uke 22. Vi er sterkt imot et kompromiss på bekostning av kvinners rettigheter, sier hun.

NORGE GÅR MOT: Gynekolog Siri Kløkstad trekker fram WHOs anbefalinger i abort-spørsmålet. Hun sier at dette er første gang Norge går mot anbefalingene til WHO, og at det er noe flere fagpersoner har frarådet. FOTO: Anna Julia Granberg Blunderbuss.

Politisk splittelse ved grense for selvbestemmelse

Abortutvalget har foreslått å beholde nemndene for vurdering av abortspørsmål mellom uke 18 og uke 22. 

Den norske abortforskriften har fra 2014 slått fast at den legale levedyktighetsgrensen går ved utgangen av den 22. svangerskapsuken. Det innebærer at svangerskapsavbrudd før dette regnes som abort. Etter denne grensen er det mulig å redde barnet hvis det blir født. Det er dermed ikke lov å ta abort etter uke 22 i Norge, med noen få unntak.

Det har vært politisk splittelse om det er kvinnen selv som skal bestemme helt fram til uke 22, eller om selvbestemmelsen skal gå ved uke 12 som i dag, eller uke 18, slik abortutvalget har foreslått.

Bør være opp til kvinnen

Vil du si at det er noen faglig grunn til at uke 18 er bedre eller mer naturlig enn uke 12, uke 22 eller et annet tidspunkt? 

– Nei, medisinsk sett er det ikke noe som gjør at uke 12 skiller seg fra uke 18 eller uke 22. Abortprosedyren er lik. Jeg mener at den som er gravid selv skal få bestemme om hun skal fullføre svangerskapet eller ikke. Det bør helt og holdent være den gravides valg hva som skal skje med hennes kropp og hennes liv, sier hun.

Kløkstad understreker at det også kan finnes tilfeller der abort kan være aktuelt etter uke 22. 

– WHO mener at det ikke skal være noen øvre grense for selvbestemt abort, og jeg tenker det samme som fagperson. Eksempler på tilfeller hvor vi mener abort bør innvilges etter uke 22, kan være der graviditeten er et resultat av brudd på straffeloven, i situasjoner hvor svangerskapet kan føre til overhengende fare for den gravides liv eller helse, eller i situasjoner der den gravide ikke har hatt tilgang på informasjon eller helsehjelp som har gjort det mulig å kjenne til eller avslutte graviditeten før uke 22. Sistnevnte kan være tilfeller der barn blir gravide, eller der kvinner på flukt blir gravide, forteller Kløkstad.

Rettighetene øker ved uke 18

Tine Sande er seksjonsleder og sykepleier på gynekologisk poliklinikk på Ullevål. Hun har forståelse for at abortutvalget har foreslått å sette grensen ved selvbestemt abort ved uke 18.

– I praksis ser vi at de fleste får ja i nemndene fram til uke 18. Dette er i samsvar med den loven vi har. I Loven om svangerskapsavbrudd (abortloven), står det at fosterets rettigheter er større etter uke 18. Og etter det er det sterke, overveiende grunner som skal til for at en får ja i nemnd, sier hun, og legger til at hun tror dette er grunnen til at abortutvalget har landet på å sette grensen akkurat her.

Hva skjer mellom uke 18 og uke 22 med fosteret som gjør at det kan oppfattes som problematisk med selvbestemt abort? 

– Det kan være et etisk dilemma å sette en grense for selvbestemt abort i uke 22. Når fosteret er 22 uker gammelt, er det levedyktig. Samtidig er det klart at grensen mellom uke 18 og 22 er vanskelig, for noen vil si det samme mellom uke 12 og uke 18. 

– God samtale med leger

Kvinner som ønsker abort etter uke 12 i dag, og etter uke 18 i abortutvalgets forslag, må søke om dette til en nemnd. Spørsmålet om abortnemnd er en annen av de store politiske og faglige uenighetene knyttet til abort.

Seksjonsleder Sande ved gynekologisk poliklinikk ved Ullevål opplever at nemndene fungerer bra i dag. 

– Som ansatte på Ullevål er vi heldige og ser at pasientene som kommer til oss opplever nemnd som noe som ikke oppleves krenkende. Det er en god samtale med leger som ønsker dem vel, ønsker å høre dem ut og bidra til at den beste avgjørelsen blir tatt for kvinnen, sier hun.

– Vi er likevel veldig opptatt av å være der for pasientens trygghet.  Hvis det er snakk om underliggende sykdommer eller økonomi, så er nemndlegen opptatt av å ivareta disse problemstillingene. Og det er ingen tvil om at kvinner og menn som kommer i denne situasjonen er sårbare og trenger støtte og trøst, og ikke føle på skam og skyld. 

Hun erfarer at når de uttrykker at de er der for kvinnen, vil dem vel og ønsker at de skal få det som best de kan i sin situasjon, så gjør det det mye lettere for kvinnene å møte opp i nemnd. 

VIL DE VEL: Seksjonsleder ved gynekologisk poliklinikk, Tine Sande, vil få fram hennes erfaringer med nemndene i dag: – Min erfaring er at når vi uttrykker at vi er der for kvinnen og vil de vel, gjør det møtet med nemndene mye lettere for dem. FOTO: Privat.

Nemndmøtene kan avdekke alvorlige forhold 

Seksjonslederen ønsker å få fram hva som er bra med nemnder. 

– I møte med nemndene kan en lettere oppdage hvis kvinner står under press og trusler fra andre, for eksempel kjæreste, samboer, familie – om å ta eller ikke å ta abort. Å få mulighet til å si det fortrolig i en nemnd er viktig for å oppdage slike forhold, sier Sande. 

Hun legger også til at i kontakt med nemndene, kan kvinnen få til en fin samtale, reflektere, prosessere og få tid til å gå gjennom spørsmål sammen om en viktig avgjørelse – å beholde eller ikke beholde fosteret. 

Gynekolog Siri Kløkstad ved Sex og samfunn er imidlertid svært kritisk til abortnemndene.

Hun mener at det er problematisk at de som ønsker en abort mellom uke 12 og uke 22 må møte i en nemnd i dag. 

Mange av disse har ønsket et barn, men fått beskjed om at fosteret har en alvorlig tilstand. Da er det ekstra belastende å måtte møte i nemnd i tillegg. Legen din kan gi deg råd og veiledning, hvis du ønsker det, men til syvende og sist bør det være ditt valg. 

Sande trekker også fram det samme eksemplet og sier videre at hun opplever at det etiske dilemmaet ligger der uavhengig av om det er på det sosiale grunnlaget eller medisinske grunnlaget.

– Nemndene må avskaffes

Hvilke tanker gjør du deg om funksjonen til nemndene i dag? 

– Vi mener nemndene må avskaffes, sier Kløkstad. 

Hun synes at dobbeltrollen som nemndene har i dag er vanskelig. 

– Nemnden skal ikke kun være et rådgivende organ, men skal som en av funksjonene veilede og rådgi. Men slik det er i dag, er nemnden først og fremst et beslutningsorgan, sier hun.

Dette har abortutvalget foreslått å gjøre noe med, ved at nemndene kun skal være beslutningsorgan, mens det er andre deler av helsevesenet som skal ha ansvar for informasjon og rådgivning.

Kløkstad understreker at også abortutvalget har påpekt at dagens system ikke fungerer i praksis, og legger fram et eksempel til ALTSÅ. 

– I situasjoner hvor den gravide har møtt i nemnd, kan hun ha vært for redd til å spørre om noe – og i et slikt tilfelle risikerer hun å få avslag. Når gravide har bestemt seg, er valget tatt. Og en nemnd er ikke bedre egnet enn den gravide til å ta denne beslutningen. 

Dette er en åpen sak. Vi trenger imidlertid abonnenter for å kunne fortsette å lage skikkelig bra kvinnerettet innhold.

Kjøp et abonnement her - og få tilgang på alle sakene bak betalingsmur. ALTSÅ tar kvinner på alvor!

Kjøp abonnement her